Projekt „Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych” HAL2010 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , lata 2007-2013 Priorytet 1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.